langas.net » austrija » finansai » mokesčiai
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA
VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS
mokesčiai    

Mokesčiai Lietuvoje arba pinigų atgavimas

 

Lengvatos - Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos

GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas (kas yra nuolatinis Lietuvos gyventojas - žr. GPMĮ 4 straipsnio komentarą),mokestiniu laikotarpiu gavęs pajamų (išskyrus tuos, kurių gautospajamos yra vien neapmokestinamos ir (ar) vien iš veiklos, vykdomosturint verslo liudijimą), turi galimybę sumažinti savo metinesapmokestinamąsias pajamas atėmus riboto dydžio (ne daugiau kaip 25procentus sumos, apskaičiuotos iš visų per mokestinį laikotarpį gautųpajamų atėmus GPMĮ 16 str. 1 dalies 1 – 5 punktuose nurodytas sumas)išlaidas, išvardytas šiame straipsnyje, t. y. gyvybės draudimo įmokas,pensijų įmokas, palūkanas už kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, taippat sumas sumokėtas už studijas, išlaidas asmeniniam kompiuteriuiįsigyti su programine įranga ir/arba interneto įrengimui.

Atskaityti šias išlaidas iš pajamų nuolatinis Lietuvos gyventojas gali tik pateikęs metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

* gyvybės draudimo įmokos
* pensijų įmokos į pensijų fondus
* palūkanos už paimtą kreditą būstui statyti arba jam įsigyti
* už studijas aukštajam išsilavinimui įgyti
* išlaidos asmeniniam kompiuteriui įsigyti su programine įranga ir/arba interneto įrengimui

 

Lengvatos mokantiems už studijas

Naujiena: 2006 m. vasario 28 d. Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad šiais metais susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio gali ir gyventojai, kurie mokėjo už vyresnių negu 26 metų amžiaus vaikų, globotinių, brolių, seserų, sutuoktinių ar sugyventinių studijas.

Pagal iki šiol galiojusias Gyventojų pajamų mokesčio nuostatas, už studijas patirtas išlaidas tėvai (įtėviai), arba globėjai, broliai, seserys ir (arba) sutuoktinis (sugyventinis) iš savo apmokestinamųjų pajamų galėdavo atimti jeigu studijuojantysis buvo jaunesnis negu 26-erių.

Įsigaliojus minėto įstatymo nuostatų pasikeitimams, studijuojančiųjų amžiaus ribos nebeliko. Naujosios minėtosios įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2005 metų pajamas — jeigu aukščiau minėti asmenys pernai mokėjo už išvardintų artimųjų, vyresnių nei 26 metų amžiaus, studijas, šiais metais jie gali deklaruoti pajamas ir pretenduoti susigrąžinti dalį per tuos metus sumokėto pajamų mokesčio.

Įstatymas: Už studijas (kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, taip pat doktorantūros bei meno aspirantūros studijos) studijuojančių nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtos sumos. Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.Ši nuostata taikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams, studijuojantiems aukštojoje mokykloje, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, taip pat studijuojantiems doktorantūros bei meno aspirantūros studijose. Aukštasis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas baigus pagrindines arba vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje arba lygiavertes studijas užsienio aukštojoje mokykloje.

Ši nuostata taikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams, studijuojantiems aukštojoje mokykloje, neatsižvelgiant į studijų formą (dieninė, vakarinė ar neakivaizdinė), ar šios studijos universitetinės, ar neuniversitetinės bei į tai, kelinto aukštojo išsilavinimo šie asmenys siekia.

Ši nuostata netaikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams studijuojantiems aukštesniosiose mokyklose (įskaitant ir konservatorijas), kurias baigus įgyjamas aukštesnysis išsilavinimas.

Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis (neįskaitant palūkanų). Ši lengvata bus taikoma neatsižvelgiant į paskolos suteikimo momentą ir trukmę (t. y. asmuo baigęs minėtas studijas, dar kelis metus grąžinantis likusios paskolos dalį kredito įstaigai, galės sumažinti savo atitinkamo mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas).

Šio punkto nuostata netaikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams, išlyginamųjų studijų studentams, jeigu aukštosios mokyklos studijų nuostatuose šios studijos nėra prilygintos nuosekliosiomis arba vientisosiomis studijomis, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija.

Tais atvejais, kai studijuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas už studijas, nurodytas GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte, išlaidas, šias išlaidas laikantis minėto punkto nuostatų gali iš savo pajamų atimti tėvai (įtėviai) arba globėjai, brolis, sesuo ir (arba) sutuoktinis (sugyventinis).

 


2006 05 14. Medžiaga cituota iš vmi.lt

 
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)