langas.net » didž. britanija » lietuviai
AIRIJA
AUSTRIJA
DIDŽ. BRITANIJA

VOKIETIJA

LSU EK

NUORODOS

TURINYS
APIE MUS

Pokarinis lietuvių emigracijos etapas į Didžiąją Britaniją 1947 m. ir 1948 m. rado Škotijos, Mančesterio ir Londono miestuose bei apylinkėse nemažai senos emigracijos lietuvių, turinčių savo parapijas, organizacijas ir klubus. 1946 m. Londone sušauktame Didžiosios Britanijos lietuvių kongrese buvo išrinkta Taryba tarnauti naujai atvykusiems. Naujai atvažiavusieji lietuviai (apie 6000 – tikslių skaičių nėra) jungėsi į parapines organizacijas ir klubus, taip pat pradėjo kurti savus sambūrius. Pats didžiausias ir sėkmingiausias naujai atvykusių organizacinis kūrinys yra Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, kurios steigiamasis susirinkimas įvyko 1947 m. liepos 2 d. Įstatuose sakoma, kad DBLS yra nepartinė organizacija, kuri stengiasi sujungti visus lietuvius, tiek naujai atvykusius, tiek anksčiau susijungusius į lietuvišką vienetą. Pradiniais veiklos metais turėta 5000 narių, veikė 78 skyriai. 1958 m. DBLS įkūrė Didžiosios Britanijos Jaunimo Sąjungą, kuri buvo savarankiška, bet DBLS globoje. Jaunimo Sąjungos narių tuo metu buvo apie 300.

Pastaruoju metu DBLS turi 13 skyrių su beveik 800 registruotų narių. Atsižvelgiant į lietuvių skaičių šiame krašte kultūrinė ir socialinė veikla yra didelė ir išsami. DBLS  organizuoja Vasario 16-os minėjimus, Sėkminių sąskrydžius, Motinos Dienos minėjimus bei Jonines, remia skautų vasaros stovyklą, rudens šventes. Londone rengiamiems minėjimams patalpos yra nuomojamos. Vasarą renginiai vyksta gamtoje Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Kultūros srityje daug darbuojasi Lietuvos Ambasada, Britų – Lietuvių Asociacija ir Baltų Taryba.  Taip pat Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios parapija Londone organizuoja įvairias kultūrines programas pačiame bažnyčios pastate. Vidurinėje Anglijoje – Nottingham, Birmingham, lietuviška veikla yra sparčiai atgaivinama,  nes į šias vietoves atvyksta vis daugiau ir daugiau lietuvių. Pastaruoju metu Lietuvių socialiniame klube Manchester, šiaurinėje Anglijoje veikla smarkiai atgijo.  Škotijos Lietuvių socialinis klubas turi savo specifinę veiklą aplinkos gyventojams, nes naujai atvykusių  skaičius Škotijoje yra minimalus, o senoji karta  mažėja. 

Politikos srityje daug darbų praeityje yra atlikusi Baltijos Taryba Britanijoje (Baltic Council in Great Britain). Joje dalyvauja ir DBLS atstovas. Ši Taryba dar daugiau veikia žmogaus teisių ir kultūriniuose reikaluose. Taryba kas metai birželio mėnesį organizuoja išvežtųjų į Sibirą paminėjimą, į kurį yra kviečiami Didžiosios Britanijos politikai, žurnalistai ir kiti pareigūnai. Taip pat vyksta metinė visų pabaltiečių veikėjų ir laikraščių redakcijų konferencija.

Kita organizacija, su kuria DBLS palaiko glaudžius ryšius, yra 1994 m. įkurta British Lithuanian Society (Britų Lietuvių Draugija), kurios tikslas yra skatinti ir padėti palaikyti ryšius tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos politinėje, ekonominėje, mokslinėje ir kultūrinėje srityse. Šiai organizacijai priklauso nemažai anglų, įvairių sričių profesionalų, kurie konkrečiai prisideda prie atskirų projektų.

DBLS taip pat palaiko artimus ryšius su Lietuvos Respublikos ambasada Londone.Sėkmingai veikia Britų – Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams Lietuvoje, įkurtas 1990 m., remiantis vaikų ligonines Lietuvoje.

DBLS atstovai 1997 m. liepos mėnesį buvo nuvykę į IX Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. 1998 m. būrelis Britanijos lietuvių dalyvavo Dainų Šventėje Lietuvoje, o jaunimas - VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. 1999 m. DBLS ir DBLJS pirmininkai dalyvavo Lietuvių Chartos 50 metų sukakties paminėjime Vokietijoje.

Jaunimo veikla yra nuolat skatinama. Leidžiamas jaunimo mėnesinis laikraštukas anglų ir lietuvių kalbomis. Per metus vyksta keletas jaunimo suvažiavimų Lietuvių Sodyboje, pietinėje Anglijoje. Ši Bendruomenės veikla yra finansuojama Lietuvių Namų Bendrovės. Pastaruosius trejus metus jaunimo veiklą finansuoja laikraštėlis Lines.

DBLS leidinys Europos Lietuvis leidžiamas kartą per mėnesį. Daugiausia laikraštį remia garbaus amžiaus skaitytojai. Prenumerata 20 svarų sterlingų metams.

Londone privačiomis pastangomis pradėtas leisti dvisavaitinis laikraštis Info Zona, kuris yra dalinamas veltui. Laikraščio turinys taikomas naujai atvykusiems. Taip pat privačiai yra leidžiamas laikraštis Londono Žinios, kurio turinys yra platesnis. Numerio kaina 1.00 svaras. Kiti lietuviškieji leidiniai: informacinis-reklaminis laikraštis Londono NORIU, Lietuvos kultūros ratelio Britanijoje leidžiamas mėnesinis leidinys  Britanijos Lietuvių balsas, bei lietuviškasis žurnalas Emigrantas

(parengta pagal informaciją LR Seimo svetainėje)
© 1997-2007 langas.net. Visos teisės saugomos. (teisinės pastabos)